Εργασιακή εμπειρία ως διερμηνέας στα δικαστήρια   και στην αστυνομία  από της εγγραφής μου στο Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων στη Νορβηγία  το 2005  και μέχρι και  σήμερα. Αριθμός μητρώου διερμηνέα: 5384 IMDi – tolkeregisteret.no.